Fordító – a szuperhős 7 szupererővel

Magát csak fordítónak nevezi.

Nem visel sem köpenyt, és nincs lézerszeme. Csak ül szerényen az íróasztalnál a képernyő mögött. Épp átültet egy szöveget saját anyanyelvére. Talán az eredeti szöveg egyik példánya épp ott hever a billentyűzet mellett, a fordító pedig vizsgálódó pillantásokat vet rá minduntalan. Pötyög, szünetet tart, ráncolja a homlokát, pötyög tovább, olvas, kortyolgatja kávéját. Amit ő tesz, azt talán senki sem látja, és nem is tűnik túl izgalmasnak, mégis ő mindig elérhető, ha szükség van rá. De ki is tulajdonképpen ez a „fordító”?

Tulajdonképpen nem létezik A fordító.

Munkája sokkal inkább a legkülönbözőbb szemléleteket rejti magában. Ezért szükséges a 7 szupererő, amelyek nélkül nem fordító a fordító.

1. A fordító nyelvész és szövegalkotó egyben.

Magától értetődő, hogy a fordító szavakkal, nyelvekkel és szövegekkel foglalkozik, ezek az ő alapanyagai. Ennélfogva különböző funkciókat tölt be és széles spektrummal és rengeteg ismerettel kell rendelkeznie a nyelvészet területén. A kiinduló szöveg értelmezése és annak bemutatása annyira biztos lábakon kell álljon, mint egy orvosi diagnózis. Ugyanennyire fontos a célszöveg stilisztikai, szintaktikai és szemantikai igényeinek eleget tennie, tehát a tökéletességre kell törekednie mindig. Tehát, mint ahogy a nyelvészt a szövegelemzés és a szövegalkotás jellemez, úgy a fordítót is.

2. A fordító, mint specialista

Ezen általános, mondhatni magától értetődő kompetenciák mellett a fordítótól a saját munkaterületén belül azt is elvárjuk, hogy a szöveg alkotójával megegyező kvalifikációt tudjon felmutatni, ugyanakkor a célközönséget is ismerje. Tehát nem csak nyelvész, hanem az egyes szakterületek, például jog, technológia vagy gazdaság specialistája. Ha ez a „bennfentesség” nincs meg a fordítónál, a célravezető, pontos fordítás, amely az eredeti szöveg minőségével megegyezik, nem jöhet létre. A célnyelv terminológiáit, vonalvezetését és a szaknyelvi szokásait a legapróbb részletekig kell ismernie és használni is kell tudnia.  

3. A fordító, mint diplomata

Ha valaki nyelvek között kommunikál, akkor a kultúrák között is. Nem csak a pódiumon álló tolmácsoknak fontos a diplomatikus készség, a fordítónak is fontos tulajdonsága kell legyen. Az egyszerűnek vélt feladat, levelezéseket és más kommunikációs anyagokat más nyelvre átültetni, valójában számtalan olyan folyamatot foglal magába, amelyek a célszöveg sikerét garantálják: a nyelvi szintek egymással való megfeleltetése, az etikai különbségek pontos ismerete nélkülözhetetlen, de az üzleti praktikák, kifejezések és a kereskedelem ismerete is elvárt. Az üzleti partnerek közötti kapcsolat minőségének pontos, torzítatlan visszaadása, ugyancsak felbecsülhetetlen készség, amellyel a fordítónak rendelkeznie kell.

4. A fordító, mint pszichológus

A diplomáciai készség a fordítónál és tolmácsnál kiegészül olyan tehetséggel, melynek segítségével a sorok közötti apró, tudattalan jelentéseket képesek kiérezni, és azokat a célnyelven visszaadni. A kimondott, leírt szavakon túl a nonverbális jelentést is vissza kell adni a fordítás során, mint például a kedélyállapotot, de az udvariasságon túlmutató mondanivalót is ugyanúgy át kell adni a célszövegben. A szóbeli kommunikáció során, a reklámszövegekben és a hirdetések szövegében ezek a nonverbális faktorok központi jelentőséggel bírnak.  

5. A fordító, mint örök diák

Manapság az aktív élet és a tanulásra való hajlam nem csak az ideális világgal kapcsolatos elképzelések kulcsszavai, kifejezései. A fordítónál ezen készségek már régóta a gyakorlatban vannak, sőt, a mindennapi munkája nélkülözhetetlen részei. Az tehát, hogy a fordítónak mindig naprakésznek kell lennie, elég enyhe kifejezés.  

A mai egyre gyorsabban változó világunkban nem változik semmi olyan gyorsan, mint a nyelv. A neologizmusok tanúsítják a fejlődést és az új termékek megjelenését. A nyelv használatának és a szokások szociokulturális változásai a kommunikáció területén egyre gyorsabb alkalmazkodást követelnek meg.

Az újonnan megjelenő technológiák által rengeteg új szakkifejezés kerül bevezetésre, amelyekhez a fordítónak gyakorlatilag megjelenésük pillanatában alkalmazkodnia kell.

Ez egy szokatlanul eleven és soha alább nem hagyó érdeklődést kíván meg a fordítótól a nyelveket és a világ dolgait, valamint az aktualitásokat és változásokat illetően. Ez persze rengeteg olvasást követel meg tőle.

6. A fordító, mint filozófus

A delphoi Apollón-templom híres intelme így szól: „Ismerd meg önmagad!”. Ez a mondat érvényes a fordítóra is, méghozzá rendkívüli mértékben. A tanulmányok és folyamatos továbbképzés nem jelenti azt, hogy a fordító az előnyben részesített témái minden egyes részletét tökéletesen ismerik. Tehát egy kereskedelmi – és társadalomjogi szakfordítónak nem kötelező magát a büntetőjog területén jól éreznie. Az, aki a gépészetre specializálódik, lehetséges, hogy az elektromosság területén már nem állja meg a helyét.  A kifogástalanul komoly és professzionális magatartás a fordító esetében attól is függ, hogy a fordító ismeri-e saját erősségeit, határait és gyengeségeit is.

Ami a fordító napi lehetséges és elvárható megbízási terhelhetőségét jelenti, nem csak a munkabéli kapacitását kell figyelembe vennie, hanem a magánéleti és egészségügyi keretfeltételeit is tudatosítania kell magában minden nap.

7. A fordító, mint üzletember

Ön számára, mint ügyfél, teljesen közömbös lehet az, hogy a fordító, akit megbíz, jó üzletember-e, avagy sem. Az, hogy ő a saját könyvelését rendben tartja-e, vagy bevételei elegendők-e számára, nem vonatkozik az ügyfelekre, és valószínűleg nem is foglalkoztatja őket.

Viszont jó üzletembernek kell lennie.

A fordításhoz üzleti szempontból elsősorban az a képesség tartozik, hogy egy megbízás munkaigényét fel tudja-e mérni a fordító. A szöveg nagyságát és nehézségét már előre meg kell tudni állapítania, annak érdekében, hogy a megfelelő határidőt tudja megadni a megbízónak, megelőzve ezzel a fölösleges költségeket és stresszt a megbízó részéről, aminek következtében a fordító imázsa sem sérül.

A fordítónak képesnek kell lennie arra is, hogy a munkája során felmerülő költségeket udvariasan, de határozottan közölni tudja a megbízóval. Csak így tervezhető meg és végezhető el munkája mindenféle kellemetlen meglepetés nélkül.

Ezek a képességek, készségek azok, amelyekkel a fordítónak rendelkeznie kell, és ezek ismerete jól visszatükrözi azt, hogy mennyire komplex egy fordító munkája. Ezen okokból vonulnak vissza a fordítók és tolmácsok a háttérbe, végzik szerényen munkájukat, teljesen láthatatlanul.

Mint szolgáltató, a szó szűkebb értelmében értve, szó szerint éjjel-nappal rendelkezésre áll és mások – a legtöbb esetben az Ön vállalkozásának – javát szolgálja. Sok esetben elfelejti a szabadnapokat, félrerakja magánéletét azért, hogy Önnek segítsen sikereinek elérésében, hogy a nemzetközi kommunikációban a lehetetlent véghez vigye.

Csak úgy, mint a szuperhősök.

Szeretjük hivatásunkat, és örömmel tölt el, ha bevethetjük „szupererőinket”, azért, hogy Önnek segíthessünk.